آزمایشگاهی, خدمات

آنالیز خاک

نمونه برداری از خاک

آزمایشگاه تجزیه خاک، گیاه، آب، هوا و کود مهندس آجودانی انجام آزمون خاک و آنالیز خاک باتوجه به آخرین استانداردهای ملی 

آنالیز نمونه خاک آزمایشگاه تخصصی مهندس آجودانی

آنالیز خاک

خــاک مخلوطــی از گازهــا، مایعــات، مــواد آلــی، مــواد معدنــی و ارگانیســم‌هــا مــی‌باشــد. حاصلخیزی خاک عبارت است از کیفیتی که در نتیجه آن خاک می‌تواند مقادیر مناسبی از ترکیبات و مواد غذایی را که در حال تعادل با یکدیگر نیز می‌باشند در اختیار گیاه مشخصی قرار دهد و این در صورتی است که درجه حرارت و سایر عوامل مناسب باشند. در حالیکه پتانسیل خاک مشخص‌کننده توانایی و استعداد خاک برای تولید گیاه یا گیاهان مشخص در شرایط خاص مدیریت می‌باشد. بنابراین خاکی که پتانسیل بالقوه آن خوب است الزاما می‌باید حاصلخیز نیز باشد در حالیکه هر خاک حاصلخیزی ممکن است دارای استعداد تولید محصول نباشد. اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک و همچنین شناسایی کمبود عناصر غذایی از عوامل مهم در کشاورزی نوین و پایدار است. ارزیابی و حاصلخیزی خاک، انتخاب کشت مناسب و مصرف متعادل کودهای شیمیایی و حیوانی سبب موفقیت در تولید بهینه محصولات کشاورزی می‌شود. در این راستا از آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک استفاده می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان توصیه کودی مناسب را اعمال نمود. در این صورت علاوه بر افزایش عملکرد محصول و کاهش آلودگی محیط زیست از هزینه‌های اضافی نیز کاسته خواهد شد.

 نمونه خاک جهت آنالیز

آنالیز خاک حوزه‌ها و بخش‌های مختلفی از جمله مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست و مهندسی عمران را در بر می‌گیرد. آنالیزهای خاک در حوزه مهندسی کشاورزی بر کیفیت شیمیایی خاک و سایر آزمایش‌های مرتبط با آن می‌باشد در صورتی که در مهندسی محیط زیست نیز تمرکز بر شناسایی آلاینده‌های موجود در خاک و تاثیر روش‌های احیا بر کیفیت خاک می‌باشد. از دیدگاه مهندسی عمران نیز فیزیک خاک و مقاومت مکانیکی خاک مقوله‌ی با اهمیت در آنالیز خاک است. بــه طــور کلــی، آنالیز خــاک در حوزه کشاورزی شــامل مجموعــه‌ای از آنالیزهــای شــیمیایی، فیزیکــی و بیولوژیکــی جهــت تعییــن کیفیت شیمیایی خاک و شناسایی آلاینده‌های خاک اســت و اطلاعات ارزشـمندی در ارتبـاط بـا وضعیـت فیزیکـی و شـیمیایی خـاک‌هــا و نیــز قابلیــت دسترســی عناصــر غذایــی جهــت تغذیــه گیاهــان ارائــه مــی‌نمایــد.

اندازه گیری پتاسیم خاک

برنامه آزمون خاك شامل سه بخش می‌باشد:

  1. نمونه برداري صحیح از خاك که بیشتر توسط زارعین انجام می شود
  2. تجزیه صحیح خاك که در آزمایشگاه تجزیه خاك و گیاه، به منظور تعیین دقیق غلظت عنصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک صورت می‌پذیرد
  3. تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انجام توصیه کودي که توسط کارشناسان مسائل تغذیه گیاهی صورت می‌گیرد.

بــا نمونه بــرداری، آنالیــز و تفســیر درسـت آزمـون خـاک مـی‌تـوان تخریـب خـاک و از بیـن رفتـن حاصلخیــزی و تــوان بــاروری خــاک را بــه حداقــل رســاند. آزمـون خـاک اهمیـت زیـادی در شناسـایی و مدیریـت برخـی ویژگـی‌هـای خـاک و تولیـد محصـولات کشـاورزی دارد. با آزمون خاك قبل از کشت از طریق نمونه برداري صحیح و اندازه گیري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بویژه غلظت عناصر غذایی قابل جذب خاك مشخص خواهد شد که تا چه حد شرایط خاك براي تامین رشد بهینه گیاه و دستیابی به عملکرد مورد انتظار است و چه عناصري براي رشد کافی گیاهان کشت شده در طول فصل زراعی مورد نیاز خواهد بود. نتایـج آزمـون خـاک یـک نـوع پیـش‌آگاهـی دربـاره وضعیـت ویژگـی‌هـای فیزیکـی، شـیمیایی و بیولوژیکـی خـاک بـوده و در حقیقـت ابــزار لازم بــرای توصیــه‌ هــای کــودی مــی‌باشــد.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *