آزمایشگاهی, خدمات

آنالیز هوا

آزمایشگاه آنالیز هوای مهندس آجودانی

مراحل نمونه برداری هوا، آزمون و آنالیز میزان ذرات معلق هوا در سنجش کیفیت هوای منطقه.

آنالیز میزان آلودگی هوا در واحد تولید شن و ماسه

نمونه برداری و آنالیز هوا، آزمایشگاه تخصصی مهندس آجودانی

آنالیز هوا

آلودگـی هـوا در نتیجـه شهرنشـینی و صنعتـی شـدن یکـی از جدیدتریـن تهدیـدات محیـط زیسـت و سلامت انسـان در جهـان، بـه ویـژه در مناطـق شـهری اسـت. در میـان آلاینده های هـوا، انتشـارات اتمسـفری فلـزات سـنگین بـه عنـوان یـک گـروه مهـم از آلاینده های هـوا بـه دلیـل اثـرات نامطلـوب آن ها بر سلامتی انسـان و محیط زیسـت، یـک نگرانی عمـده اسـت. عمـده جمعیـت جهان در مناطق شـهری متمرکـز شـده اسـت و ایـن بیانگـر لـزوم نظـارت و پایـش آلاینده های هـوا در چنیـن محیط هایـی اسـت. بنابرایـن در محیط هـای شـهری انجـام یـک نظـارت دقیـق در مـورد آلاینده‌ها بـه ویژه فلـزات به منظـور به ‌دسـت آوردن اطلاعات مربـوط بـه مواجهـه جمعیـت بسـیار مهـم اسـت.

نمونه هوا

نمونه هوا عبارت است از مقداری از هوای یك محل که غلظت مواد آلوده‌ کننده موجود در آن برابر متوسط غلظت آلودگی، در مجموع هوائی باشد که نمونه از آن انتخاب شده است. یك نمونه صحيح باید شرایط ذیل را دارا باشد:

 1. دانسيته هوای برداشت شده یا گاز، معادل متوسط دانسيته گاز در هوای اصلی باشد.
 2. غلظت آلوده کننده در آن معادل متوسط غلظت آلوده کننده هوائی باشد که نمونه از آن برداشت شده است.
 3. باید از آلاینده هوای محيط کار یا اتمسفر بدون هيچگونه تغييری انتخاب شود.
 4. هر گونه تغيير فيزیکی و شيميایی که باعث ایجاد تغييراتی در نمونه برداشت شده از لحظه نمونه برداری تا زمان آزمایش می‌گردد، نباید در نمونه داده شود.

نمونه برداری از آلودگی های هوا

نمونه برداری از آلودگی های هوا معمولا توسط متخصصين مختلف همچون مهندسين بهداشت صنعتی کارخانه و یا گروه‌های خارج از کارخانه همچون بازرسان مراکز بهداشت، تيم‌های تحقيقاتی و یا کارشناسان آزمایشگاه های معتمد محیط زیست انجام می‌گيرد که اهداف آن‌ها بسته به اینکه از چه سازمانی مامور شده‌اند، متفاوت می‌باشد. اهداف نمونه برداری می‌تواند به شرح ذیل باشد:

 •  انجام بررسی های تحقيقاتی 
 • اندازه گيری و تعيين ميزان تماس کارگران با آلوده کننده‌های مختلف هوا اعم از فيزیکی، شيميایی و بيولوژیکی
 • بررسی و تعيين ميزان مؤثر بودن روش های مختلف کنترل آلاینده های شيميایی در محيط کار
 • بررسی کمی و کيفی وسایل آزمایشگاهی نمونه گير
 • ارزشيابی دستگاه های مورد استفاده در داخل کارخانه
 • بررسی و رسيدگی به شکایات وارده از طرف کارگران
 • حسن اجرای قوانين بهداشتی در صنایع مختلف
 • تشخيص شرایط نامطلوب و غيرایمن و شناسایی منابع توليد آلودگی
 • تهيه اطلاعاتی در زمينه توزیع زمانی تراکم آلاینده در حين فرآیندهای صنعتی اهداف نمونه برداری را می‌توان در دو مورد کلی خلاصه کرد: 
  1. نمونه برداری به منظور نظارت و مراقبت‌های مهندسی از نظر بهداشت حرفه ای و ارائه طرح های کنترل
  2. نمونه برداری جهت تحقيقات بهداشتی با اهداف اپيدميولوژیکی.

به طور کلی سه محل جهت نمونه برداری پيشنهاد گردیده که عبارتند از:

 • منطقه تنفسی کارگر: نمونه برداری از منطقه تنفسی پراهميت ترین روش نمونه برداری بوده چون آلاینده نمونه برداری شده در مجاورت منطقه تنفسی کارگر است.
 • نزدیک‌ترین نقطه به منبع توليد آلودگی: این نمونه برداری جهت تعيين مقدار انتشار آلاینده درهوای محيط کار و همچنين جهت بررسی کيفيت دستگاه‌های کنترل آلودگی در داخل کارخانه مورد استفاده می‌باشد.
 • نمونه برداری از هوای عمومی

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

نمونه برداری از هوا

نمونه برداری از گازها و بخارات در هوای محيط

امروزه جهت نمونه برداری از گازها و بخارات در هوای محيط دو روش عمده مورد استفاده قرار می‌گيرد.

 1.  روش غیرفعال: در این روش وسيله نمونه گير در محل نمونه برداری که می‌تواند داخل کارگاه و یا منطقه تنفسی کارگر باشد، وصل می‌گردد. نمونه‌ بردار پسيو وسيله‌ای است که قادر است نمونه‌های گاز و بخارات آلاینده را از اتمسفر در یك ميزان کنترل شده‌ای توسط فرآیندهای فيزیکی نظير انتشار از ميان لایه‌ای از هوای ساکن یا نفوذ از طریق غشاء، بدون نياز به پمپ جمع‌آوری نماید. بعبارت دیگر برای انتقال آلاینده‌های هوا به روی بستر جمع‌آوری به جریان طبيعی هوا متکی است.
 2.  روش فعال: در این روش وسيله نمونه گير به یك پمپ نمونه برداری متصل شده و با عبور هوا از آن آلاینده مورد نظر جمع‌آوری می گردد و سپس نمونه جهت تجزیه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. عمده‌ترین وسایلی که معمولا در نمونه برداری فعال مورد استفاده قرار می‌گيرند به شرح ذیل هستند:
 • جاذب های سطحی
 • فيلترهای نمونه برداری
 • بطری های گازشوی
 • سيکلون

در حال حاضـر، ابـزار اصلـی مـورد اسـتفاده در ارزیابـی آلودگـی هـوا شـامل پایـش دسـتگاهی از طریق ایسـتگاه های نمونه برداری خودکار و پایش زیستی است. پایش دسـتگاهی یک تکنیک فعـال اسـت و می‌توانـد اطلاعاتی در مـورد میـزان و پراکنش آلاینده ها در سـطوح مختلـف موجـود در اتمسـفر ارائـه دهـد. ایـن روش معمولا نیـاز بـه اسـتقرار تعـداد زیـادی پمپ هـای نمونه بـردار هـوا جهـت نمونـه گیـری دارد، کـه دسترسـی بـه ایـن ابزارهـا و تجهیـزات پایـش در کشـورهای در حـال توسـعه بـه دلیـل هزینـه بالای آن‌هـا کـم اسـت. بـه همیـن دلیل روش‌هـای پایش زیسـتی همراه بـا آنالیزهای شـیمیایی در سـال‌های اخیـر بـه طور گسـترده مـورد تحقیق و اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. بـه عبارتـی اسـتفاده از پایـش زیسـتی فعـال و شناسـایی نشـانگرها و شـاخص‌های زیسـتی کارآمـد بـه عنـوان یـک ابـزار جایگزیـن یـا مکمـل ضروری برای ابزاهای نظارت پیشـنهاد شـده اسـت.

فرآیند پایـش زیسـتی دارای مزایایـی در مقایسـه بـا ابزارهـا و تجهیـزات پایـش اسـت؛ از جملـه اینکـه می‌تـوان بسـیاری از سـایت‌ های نمونه بـرداری مختلـف را بـه طـور همزمـان ارزیابـی کـرد. نشـانگرهای زیسـتی بسـیار کـم هزینه هسـتند و همچنیـن اطلاعاتی را در مـورد اثـرات آلاینده ها بـر روی یـک موجـود زنـده ارائـه می‌دهند. پایشگرهای زیسـتی متنوعـی بـرای ارزیابـی کیفیـت هـوا و عناصـر جـوی، ماننـد گلسـنگ ها، بریوفیت هـا، پوسـت درختان و برگ ها اسـتفاده شـده اسـت. از بیـن تمام این گروه های بیولوژیکـی، گونه‌های گلسـنگ به طور گسـترده در مطالعـات پایـش زیسـتی آلودگـی هوا بـه عنوان یک شـاخص زیسـتی بـرای ارزیابـی کیفیـت محیط زیسـت پس از هـر گونه تغییـر در ترکیـب جوامع گلسـنگ و یـا به عنوان یک پایشـگر زیسـتی آلاینده ها اسـتفاده می‌شـود کـه اطلاعات کمـی در مـورد ویژگی‌هـای خـاص بیوسـفر ارائـه می‌دهـد. مطالعـات پایـش زیسـتی می‌توانـد با جمـع آوری و آنالیز ارگانیسـمهای بومـی (پایـش زیسـتی غیرفعـال) یـا از طریـق در معـرض قـرار دادن ارگانیسـم های جمـع‌آوری شـده از یـک سـایت غیرآلـوده بـه سـایت های آلـوده (پایش زیسـتی فعال) بـرای مـدت معینـی انجـام شـود.

خدمات آزمایشگاهی

باغداران و کشاورزان محترم ، در صورت تمایل به درخواست خدمات آزمایشگاهی اعم از آنالیز آب، خاک ، گیاه ، کود و میوه ، لطفا فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.​

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *